Pilis medence

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2019. augusztus 1.

Adatkezelő adatai

Neve: ÖPE Összefogás Pilis Egyesület
Székhely: Pilisborosjenő, Bécsi út 1.
Szervezeti nyilvántartási szám : 13-02-0003689 Adatkezelő képviselője: Szabó János

ÖPE Összefogás Pilis Egyesület (Pilisborosjenő, Bécsi út 1., szervezeti nyilvántartási szám : 13-02-0003689)

Adatkezelő képviselője: Szabó János

1. BEVEZETÉS

A ÖPE Összefogás Pilis Egyesület (Pilisborosjenő, Bécsi út 1., szervezeti nyilvántartási szám: 13-02-0003689) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan a tagok, aktivisták, önkéntesek, adományozók, feladatokkal megbízott szervezetek képviselőinek és adott esetben a petíciók, aktivitások címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintett”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, a jelen adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni az egyesület által üzemeltetett www.pilismedence.hu weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Kérésére megküldjük az Érintett részére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 •   Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 •   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 •   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
 •   a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI

  Személyes adat:

  Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  Hozzájárulás:

  Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

  Tiltakozás:

  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  Adatkezelő:

  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  Adatkezelés:

  Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

  Adattovábbítás:

  Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  Nyilvánosságra hozatal:

  Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  Adattörlés:

  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  Adatzárolás:

  Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

A személyes adatok:

 1. a)  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b)  begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d)  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e)  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak

akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 1. f)  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 2. g)  Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 •   az Adatkezelő munkatársai;
 •   az alábbiakban ismertetett Adatfeldolgozók munkatársai;
 •   egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 •   a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 •   egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

  Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

  4.1. Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

  Adatkezelés célja

  Az Érintettek kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából rendelkezésre bocsátják személyes adataikat az Adatkezelő részére, annak weboldalán (www.pilismedence.hu), az általa használt elektronikus levelezési címek valamelyikére elektronikus üzenet küldve, illetve postai úton az Adatkezelő címére küldött levét útján. Az Adatkezelő az így érkező személyes adatokat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

  Adatkezelés jogalapja

  Az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;

A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatok kezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

Az ÖPE Összefogás Pilis Egyesület (Pilisborosjenő, Bécsi út 1.) részére írt levélben kérheti személyes adatainak törlését.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 •   az adatkezelő munkatársai
 •   adatfeldolgozók: az infrastruktúra és a honlap informatikai üzemeltetői;

4.2. Közösségi kampányokhoz, aláírásgyűjtésekhez kapcsolódó adatgyűjtés

Közösségi kampányok, petíciók és egyéb társadalmi, politikai célokhoz kapcsolódóan az Egyesület kezeli a csatlakozó állampolgárok adataik és dokumentálja a csatlakozás kapcsán szükséges hozzájárulást.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

 •   Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Email cím: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Részvétel/Támogatás aláírásának ténye: hitelesítés, azonosítás
 •   Részvétel/Támogatás dátuma: azonosítás
 •   Részvételhez/Támogatáshoz kapcsolódó dokumentum megnevezése: azonosítás
 •   Informatikai naplófájl: azonosítás
 •   Politikai szimpátia ténye: ez nem jelenik meg külön adatként, ugyanakkor az aláírók, támogatók szándékából következtethető

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Az adatkezelés időtartama

  Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

4.3. Értesítések, levelek küldése

Értesítés küldése a szervezet kampányairól, bekapcsolódási lehetőségekről, feliratkozók, támogatók és korábbi támogatók megkeresése e-mailben és telefonon, postai csekk, egyéb promóciós anyag kiküldése postai úton.

Más szervezettekkel közös rendezvények kezelése, születésnapi köszöntő küldése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 •   Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Születési dátum: azonosítás
 •   Email cím: kapcsolattartás
 •   Telefonszám: kapcsolattartás
 •   Informatikai naplófájl: azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

4.4. Rendezvények dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

Nyilvános rendezvényeken fotó- és videófelvételek készítése, és ezek publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 Fénykép

 Videófelvétel

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása, amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

4.5. Önkéntesek toborzása, kommunikáció és utazásszervezés

Webes regisztráción keresztül önkéntes munkára jelentkezők nyilvántartása. Meghívó küldése az információs napra, jelenléti ív vezetése az információs napon. Önkénteseknek szóló, bekapcsolódási lehetőségekkel, eseményekkel kapcsolatos

kommunikáció. Önkéntesek rendezvényekre, oktatásokra történő kiutaztatása, valamint ehhez kapcsolódó biztosítások kötése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

 •   Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Születési dátum: azonosítás.
 •   Email cím: kapcsolattartás
 •   Telefonszám: kapcsolattartás
 •   Informatikai naplófájl: azonosítás
 •   Személyi igazolvány szám: azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonását követően az Érintett személyes adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

4.6. Egyesületi tagok adatainak nyilvántartása, és közgyűlésen részt vett természetes személyek nyilvántartása

Közgyűlés összehívása, a meghívók kiküldése, a résztvevők adatainak regisztrálása, kezelése, tárolása.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 •   Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Aláírás: azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja törvényi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés időtartama

Törvényben meghatározott ideig, az egyesület megszűnését követően 8 évig.

4.7. Adománygyűjtés és adományok nyilvántartása

Az Egyesület fogadja a Támogatók által küldött adományokat (különösen: csoportos beszedési megbízás, online bankkártyás fizetés, adó 1%-felajánlás, postai csekk, átutalás), az adományozók adatait adatbázisban tárolja, adományozónként, kampányonként elkülönített módon.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

 •   Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
 •   E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi
 •   Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 •   Adomány összege: az adomány azonosítása
 •   Adományozás időpontja: az adomány azonosítása
 •   Adományozás célja, kapcsolódó kampány, projekt elnevezése: az adomány azonosítása
 •   Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra került)
 •   Bankkártya lejárati dátuma (amennyiben megadásra került)
 •   Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került)

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja „szerződés teljesítése” (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  Az adatkezelés tervezett időtartama

  Az Adatkezelő a személyes adatokat az adott kampány, kapcsolódó kommunikáció tevékenység, illetve a támogatási, adományozási időszak leteltétől számított 1 évig kezeli.

4.8. Adományozók nyilvántartása

Befizetések bizonylatainak megőrzése és nyilvántartása pénzügyi számviteli kötelezettségek igazolásához.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

 •   Teljes név: az ügyfél neve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
 •   E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett (felhasználó, viszonteladó személyes közreműködője) közötti kapcsolattartás célját szolgálja, egyben a felhasználó nevet képezi
 •   Telefonszám: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 •   Adomány összege: az adomány azonosítása
 •   Adományozás időpontja: az adomány azonosítása
 •   Adományozás célja, kapcsolódó kampány, projekt elnevezése: az adomány azonosítása
 •   Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra kerül)
 •   Bankkártya lejárati dátuma (amennyiben megadásra kerül)
 •   Bankszámlaszám (amennyiben megadásra kerül)

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja törvényi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését (azaz a támogatási időszak befejezését) követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a támogatással, adományozással kapcsolatos dokumentumokban vagy a kiállított bizonylaton szerepelnek.

  5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

  Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Magyar Posta Zrt.

Lakossági ügyfeleknek: 06-1-767-8282
Üzleti ügyfeleinknek: 06-1-767-8272
Magyar Posta Logisztika (MPL): 06-1-333-7777

MPL Europe Standard szolgáltatások: 06-1-767- 8277

Az Érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

T-Systems

Cím: Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, 1097

Internetszolgáltatás biztosítását az Adatkezelő részére, hozzáférhet a log- adatokhoz.

Telefon: (1) 452 1400

3 in 1 Hosting Bt.

Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A, Telefon: (21) 200 0040 http://www.3in1host.com

Az információ szolgáltatás és a kommunikációhoz szükséges hosting szolgáltatások nyújtása kapcsán hozzáférhet a látogatók log adataihoz.

Ravasz Balázs e.v.

E-mail: ravaszbalazs@ravaszbalazs.hu Telefon: +36-70-944 9422

Informatikai üzemeltetés, honlap adminisztráció kapcsán hozzáférhet a log- adatokhoz

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a)  az adatkezelés céljai;
 2. b)  az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 1. e)  az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 2. f)  valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 3. g)  ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 4. h)  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b)  Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)  Az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d)  a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. e)  a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. f)  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b)  a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)  Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. b)  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)  már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)  Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. a)  az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b)  az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. GYERMEKEK ADATAINAK A KEZELÉSE

Az Egyesület által megfogalmazott célkitűzések kapcsán nem cél gyermekek, kiskorúak megszólítása. Az Egyesület által alkalmazott eszközök nem eléggé kifinomultak ahhoz, hogy egyértelműen megakadályozzák a kiskorúak jelentkezését, vagy részvételét az Egyesület nyílt eseményein. Egyrészt tehát kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Egyesület számára. Amennyiben ennek ellenére mégis a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok haladéktalan törléséhez szükséges lépéseket.

9. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái

Az Egyesület semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

10. Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük. A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései.

Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

11. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és igyekszünk azt mihamarabb rendezni. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte, az alábbi intézményekhez fordulhat.

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Budapest, 2019. augusztus 1.